Miljöpolicy

ISO 14001:2004

Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete och att minska negativ miljöpåverkan

Vi åtar oss genom denna miljöpolicy att:
  • vara lyhörda och aktivt söka efter alternativ som minskar vår miljöpåverkan
  • vid inköp beakta miljöpåverkan av produkter och tjänster
  • minska miljöbelastningen genom miljövänligare bränslen och ökad användning av miljöklassade fordon
  • förbättra utnyttjandet av våra resurser och minimera föroreningar
  • klargöra medarbetarnas miljöansvar och se till att de har kunskap och kompetens för sitt ansvarsområde
  • följa miljölagstiftning och lokala regler
  • miljöarbetet kännetecknas av öppenhet och trovärdighet mot våra intressenter